Information on arrivals and departures

ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ ប្រភពដើម ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់
2020-01-28 28/01 00:15
QR 8974
Doha លុបចោល
2020-01-28 28/01 00:45
K6 979
Hangzhou បានមកដល់ 01:23
2020-01-28 28/01 02:10
LQ 909
Guangzhou បានមកដល់ 01:56
2020-01-28 28/01 02:40
ZA 2189
Seoul Incheon បានមកដល់ 02:20
2020-01-28 28/01 03:30
K6 867
Shanghai បានមកដល់ 03:29
2020-01-28 28/01 07:10
KR 930
Shenzhen បានមកដល់ 07:07
2020-01-28 28/01 07:20
9C 8529
Guangzhou បានមកដល់ 07:31
2020-01-28 28/01 07:25
FD 640
Phuket បានមកដល់ 07:12
2020-01-28 28/01 07:30 PG 9275 Bangkok BKK បានមកដល់ 07:02
2020-01-28 28/01 07:45
8K 802
Bangkok BKK បានមកដល់ 07:20
2020-01-28 28/01 07:50
AK 536
Kuala Lumpur បានមកដល់ 07:51
2020-01-28 28/01 07:55
9C 6191
Chengdu បានមកដល់ 07:55
2020-01-28 28/01 08:10
LQ 670
Siem Reap បានមកដល់ 08:30
2020-01-28 28/01 08:15
QD 739
Chengdu បានមកដល់ 10:19
2020-01-28 28/01 08:25
FD 608
Bangkok DMK បានមកដល់ 08:16
2020-01-28 28/01 08:30
LQ 977
Sihanouk លុបចោល
2020-01-28 28/01 08:35 MI 6023 Singapore បានមកដល់ 08:38
2020-01-28 28/01 08:50 WE 5861 Bangkok BKK បានមកដល់ 08:40
2020-01-28 28/01 09:20
MU 745
Nanning បានមកដល់ 08:52
2020-01-28 28/01 09:30 K6 8131 Hochiminh លុបចោល
2020-01-28 28/01 09:40 WE 5821 Bangkok BKK បានមកដល់ 09:43
2020-01-28 28/01 09:50
MH 754
Kuala Lumpur បានមកដល់ 09:39
2020-01-28 28/01 10:05 PG 9314 Bangkok BKK បានមកដល់ 09:58
2020-01-28 28/01 10:15
CI 861
Taipei បានមកដល់ 10:27
2020-01-28 28/01 10:25
KA 208
Hong Kong បានមកដល់ 10:09
2020-01-28 28/01 10:50
CZ 8313
Guangzhou បានមកដល់ 10:56
2020-01-28 28/01 11:00
K6 106
Siem Reap បានមកដល់ 11:25
2020-01-28 28/01 11:10
MF 8691
Xiamen បានមកដល់ 10:49
2020-01-28 28/01 11:15
KR 802
Siem Reap បានមកដល់ 11:06
2020-01-28 28/01 11:25
BR 265
Taipei បានមកដល់ 11:13
2020-01-28 28/01 11:45
QD 513
Sihanouk លុបចោល
2020-01-28 28/01 12:05 ZH 90271 Guangzhou បានមកដល់ 11:34
2020-01-28 28/01 12:15 K6 1081 Siem Reap បានមកដល់ 11:56
2020-01-28 28/01 12:20
CZ 8467
Shenzhen បានមកដល់ 11:53
2020-01-28 28/01 12:25
MU 249
Shanghai បានមកដល់ 12:06
2020-01-28 28/01 12:30 PG 9395 Bangkok BKK បានមកដល់ 12:21
2020-01-28 28/01 12:35
LQ 671
Bangkok BKK បានមកដល់ 12:33
2020-01-28 28/01 12:55
9C 6241
Nanjing បានមកដល់ 12:16
2020-01-28 28/01 13:00 VN 9212 Hanoi បានមកដល់ 12:44
2020-01-28 28/01 13:05 MI 6063 Singapore បានមកដល់ 12:53
2020-01-28 28/01 13:35
AK 538
Kuala Lumpur បានមកដល់ 13:40
2020-01-28 28/01 13:50 ZH 90451 Shenzhen លុបចោល
2020-01-28 28/01 14:00 K6 8171 Hochiminh បានមកដល់ 14:04
2020-01-28 28/01 14:05 3K 5931 Singapore បានមកដល់ 13:47
2020-01-28 28/01 14:10
QD 625
Macau បានមកដល់ 13:42
2020-01-28 28/01 14:15
KR 502
Macau លុបចោល
2020-01-28 28/01 14:20
QD 687
Bangkok BKK លុបចោល
2020-01-28 28/01 14:35
CZ 6059
Guangzhou បានមកដល់ 14:22
2020-01-28 28/01 14:45 PG 9336 Bangkok BKK បានមកដល់ 14:29
2020-01-28 28/01 14:50
KR 808
Siem Reap បានមកដល់ 14:08
2020-01-28 28/01 15:15
K6 669
Guangzhou បានមកដល់ 14:59
2020-01-28 28/01 15:20
SC 1179
Jinan Yaoqiang លុបចោល
2020-01-28 28/01 15:25
K6 7112
Siem Reap បានមកដល់ 15:02
2020-01-28 28/01 15:30 QR 9702 Doha បានមកដល់ 15:06
2020-01-28 28/01 15:35
KR 910
Changsha លុបចោល
2020-01-28 28/01 15:40 NH 8171 Tokyo Narita បានមកដល់ 15:21
2020-01-28 28/01 16:05
9C 6165
Shenzhen បានមកដល់ 15:58
2020-01-28 28/01 16:20
LQ 978
Hong Kong លុបចោល
2020-01-28 28/01 16:30
FD 606
Bangkok DMK បានមកដល់ 16:55
2020-01-28 28/01 16:35
OD 582
Kuala Lumpur បានមកដល់ 16:07
2020-01-28 28/01 16:40 VN 9202 Hochiminh បានមកដល់ 17:04
2020-01-28 28/01 16:50 K6 1161 Siem Reap បានមកដល់ 16:42
2020-01-28 28/01 16:55
MU 2599
Kunming បានមកដល់ 16:28
2020-01-28 28/01 17:15
QR 8976
Doha លុបចោល
2020-01-28 28/01 17:20
K6 142
Sihanouk បានមកដល់ 17:40
2020-01-28 28/01 17:30 MH 7621 Kuala Lumpur បានមកដល់ 17:27
2020-01-28 28/01 17:40
LQ 316
Siem Reap បានមកដល់ 17:11
2020-01-28 28/01 17:45
KA 206
Hong Kong បានមកដល់ 17:35
2020-01-28 28/01 17:55
LQ 908
Sihanouk បានមកដល់ 17:53
2020-01-28 28/01 18:00
KR 806
Siem Reap បានមកដល់ 17:24
2020-01-28 28/01 18:05 MI 6083 Singapore បានមកដល់ 17:58
2020-01-28 28/01 18:35 PG 9358 Bangkok BKK បានមកដល់ 18:45
2020-01-28 28/01 19:25
AK 534
Kuala Lumpur បានមកដល់ 19:27
2020-01-28 28/01 19:30
MU 9743
Kunming លុបចោល
2020-01-28 28/01 19:35 TG 5842 Bangkok BKK បានមកដល់ 19:41
2020-01-28 28/01 19:40 K6 8191 Hochiminh បានមកដល់ 19:11
2020-01-28 28/01 19:45 K6 8471 Da Nang បានមកដល់ 19:36
2020-01-28 28/01 19:45
QD 603
Yangon លុបចោល
2020-01-28 28/01 19:55 K6 1181 Siem Reap ប៉ាន់ប្រមាណ 20:20
2020-01-28 28/01 20:00 3K 5911 Singapore បានមកដល់ 19:56
2020-01-28 28/01 20:25
9C 8565
Jieyang China ប៉ាន់ប្រមាណ 21:00
2020-01-28 28/01 20:30
9C 8687
Shenzhen លុបចោល
2020-01-28 28/01 20:35
9C 8533
Shanghai ប៉ាន់ប្រមាណ 20:05
2020-01-28 28/01 20:45
K6 120
Siem Reap ប៉ាន់ប្រមាណ 20:30
2020-01-28 28/01 20:50
EK 370
Dubai ប៉ាន់ប្រមាណ 20:42
2020-01-28 28/01 21:40
FD 604
Bangkok DMK
2020-01-28 28/01 22:25
KE 689
Seoul Incheon ប៉ាន់ប្រមាណ 22:23
2020-01-28 28/01 22:30
KR 702
Bangkok BKK
2020-01-28 28/01 22:45 PG 9378 Bangkok BKK
2020-01-28 28/01 22:50 ZH 90491 Shenzhen
2020-01-28 28/01 23:05
9C 6235
Xianyang
2020-01-28 28/01 23:15
MU 759
Shanghai ប៉ាន់ប្រមាណ 23:20
2020-01-28 28/01 23:20 OZ 7391 Seoul Incheon ប៉ាន់ប្រមាណ 00:02
2020-01-28 28/01 23:25
QD 669
Taipei លុបចោល
2020-01-28 28/01 23:30
CZ 323
Beijing
2020-01-28 28/01 23:40
CA 745
Beijing ប៉ាន់ប្រមាណ 23:15
2020-01-28 28/01 23:55
PR 521
Manila
ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ គោលដៅ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់
2020-01-28 28/01 00:05
9C 6236
Xianyang ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 00:15
MU 760
Shanghai ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 00:25
QD 738
Chengdu ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 00:30 OZ 7401 Seoul Incheon ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 00:40
CA 746
Beijing លុបចោល
2020-01-28 28/01 00:45
PR 522
Manila ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 02:15
QR 8975
Doha លុបចោល
2020-01-28 28/01 06:10 PG 9387 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 06:50 K6 8121 Hochiminh ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 07:00 ZH 90501 Shenzhen ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 07:30
KR 909
Changsha លុបចោល
2020-01-28 28/01 07:35
LQ 909
Sihanouk ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 07:55
QD 624
Macau ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:00
CZ 324
Guangzhou ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:05
KR 501
Macau លុបចោល
2020-01-28 28/01 08:10
9C 8534
Shanghai ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:15
FD 641
Phuket ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:20 PG 9286 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:25
K6 668
Guangzhou ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:35
AK 537
Kuala Lumpur ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:40
KR 801
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 08:45
K6 7117
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 09:05
LQ 670
Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 09:10
FD 609
Bangkok DMK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 09:20
9C 8566
Jieyang China ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 09:25
LQ 977
Hong Kong លុបចោល
2020-01-28 28/01 09:35 MI 6013 Singapore ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 09:50 WE 5871 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 09:55 K6 1051 Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 10:30
MU 2600
Kunming ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 10:40 WE 5831 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 10:55 PG 9325 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 11:05
QD 686
Bangkok BKK លុបចោល
2020-01-28 28/01 11:10 MH 7551 Kuala Lumpur ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 11:15
CI 862
Taipei ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 11:30
K6 143
Sihanouk ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 11:45
KA 207
Hong Kong ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 11:55
CZ 8314
Guangzhou ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 12:00
KR 807
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 12:10
MF 8692
Xiamen ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 12:25
QD 512
Sihanouk លុបចោល
2020-01-28 28/01 12:45
BR 266
Taipei ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:00
K6 107
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:05 ZH 90281 Guangzhou ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:15
CZ 8468
Shenzhen ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:20 PG 9306 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:30
LQ 671
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:35
MU 250
Shanghai ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:50 VN 9211 Hochiminh ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 13:55
9C 6242
Nanjing ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 14:05 MI 6053 Singapore ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 14:25
AK 539
Kuala Lumpur ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 14:30
K6 115
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 14:40
KR 805
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 14:45 3K 5941 Singapore ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 14:50 ZH 90461 Shenzhen លុបចោល
2020-01-28 28/01 14:55
QD 602
Yangon លុបចោល
2020-01-28 28/01 15:10
QD 668
Taipei លុបចោល
2020-01-28 28/01 15:35 PG 9347 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 15:50
CZ 6060
Guangzhou ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 16:05 K6 8461 Da Nang ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 16:15
SC 1180
Chongqing លុបចោល
2020-01-28 28/01 16:50
KR 901
Fuzhou ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 17:05 QR 9712 Hochiminh ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 17:10
9C 6166
Shenzhen ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 17:15
FD 607
Bangkok DMK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 17:25
OD 583
Kuala Lumpur ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 17:30 VN 9202 Vientiane ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 17:35 K6 8161 Hochiminh ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 17:50 K6 1091 Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 18:00
MU 746
Nanning ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 18:25 K6 1171 Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 18:30
MH 763
Kuala Lumpur ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 18:40
LQ 978
Sihanouk លុបចោល
2020-01-28 28/01 18:45
LQ 315
Siem Reap ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 18:50 MI 6073 Singapore ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 18:55
KR 701
Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 19:05
KA 209
Hong Kong ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 19:15
QR 8977
Doha លុបចោល
2020-01-28 28/01 19:20
LQ 908
Guangzhou ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 19:25 PG 9366 Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 19:35
8K 803
Bangkok BKK ចាកចេញ
2020-01-28 28/01 20:15
AK 535
Kuala Lumpur BOARDING
2020-01-28 28/01 20:25
MU 9744
Kunming លុបចោល
2020-01-28 28/01 20:35
K6 119
Siem Reap កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-01-28 28/01 20:40 3K 5921 Singapore GO TO GATE
2020-01-28 28/01 20:55 TG 5852 Bangkok BKK កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-01-28 28/01 21:10 K6 8181 Hochiminh កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-01-28 28/01 21:25
9C 6192
Chengdu កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-01-28 28/01 21:30
9C 8688
Shenzhen លុបចោល
2020-01-28 28/01 21:35
9C 8530
Guangzhou កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-01-28 28/01 22:30
FD 605
Bangkok DMK
2020-01-28 28/01 22:50 NH 8181 Tokyo Narita កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-01-28 28/01 23:05
EK 371
Bangkok BKK
2020-01-28 28/01 23:30
KR 913
Chengdu
2020-01-28 28/01 23:45
KE 690
Seoul Incheon
ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ គោលដៅ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់