Information on arrivals and departures

ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ ប្រភពដើម ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់
2020-09-23 23/09 00:10
CA 745
Beijing បានមកដល់ 00:01
2020-09-23 23/09 11:05
MF 8691
Xiamen បានមកដល់ 11:17
2020-09-23 23/09 11:15
BR 265
Taipei បានមកដល់ 10:41
2020-09-23 23/09 15:35
KR 962
Chengdu បានមកដល់ 17:32
2020-09-23 23/09 19:50
QD 697
Kunming បានមកដល់ 19:38
2020-09-23 23/09 22:10
KE 689
Seoul Incheon បានមកដល់ 22:08
2020-09-23 23/09 22:55
OZ 739
Seoul Incheon បានមកដល់ 22:41
2020-09-24 24/09 00:10
CA 745
Beijing ប៉ាន់ប្រមាណ 00:05
2020-09-24 24/09 10:50
CI 861
Taipei
2020-09-24 24/09 15:20
ZH 9045
Shenzhen
2020-09-24 24/09 15:30
K6 669
Guangzhou
2020-09-24 24/09 17:05
9C 8533
Shanghai
2020-09-24 24/09 18:40
K6 140
Sihanouk
2020-09-24 24/09 20:30
KR 902
Fuzhou
2020-09-24 24/09 22:10
KE 689
Seoul Incheon
2020-09-25 25/09 12:45
K6 817
Hochiminh
2020-09-25 25/09 20:50
LQ 908
Sihanouk
ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ គោលដៅ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់
2020-09-23 23/09 00:25
MU 760
Shanghai ចាកចេញ
2020-09-23 23/09 01:10
CA 746
Zhengzhou ចាកចេញ
2020-09-23 23/09 08:15
KR 961
Chengdu ចាកចេញ
2020-09-23 23/09 12:10
QD 696
Kunming ចាកចេញ
2020-09-23 23/09 12:15
MF 8692
Xiamen ចាកចេញ
2020-09-23 23/09 12:35
BR 266
Taipei ចាកចេញ
2020-09-23 23/09 23:40
KE 690
Seoul Incheon BOARDING
2020-09-23 23/09 23:55
OZ 740
Seoul Incheon កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-09-24 24/09 01:10
CA 746
Beijing កត់​ឈ្មោះ​ចូល
2020-09-24 24/09 08:35
K6 668
Guangzhou
2020-09-24 24/09 11:50
CI 862
Taipei
2020-09-24 24/09 12:00
KR 901
Fuzhou
2020-09-24 24/09 16:30
K6 669
Sihanouk
2020-09-24 24/09 17:20
ZH 9046
Shenzhen
2020-09-24 24/09 18:20
9C 8534
Shanghai
2020-09-24 24/09 23:40
KE 690
Seoul Incheon
2020-09-25 25/09 10:05
K6 117
Siem Reap
2020-09-25 25/09 13:30
QD 8660
Manila CHARTER
2020-09-25 25/09 15:25
3K 594
Singapore
2020-09-25 25/09 21:45
LQ 908
Guangzhou
ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ គោលដៅ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់